top of page

Endringer i lov om hundehold 25.05.2022.

Stortinget hadde 24. mai sin første behandling av regjeringens forslag til endringer av hundeloven. Loven er kunnskapsbasert, vil gi bedre rettssikkerhet for hundeholderen og samtidig beskytte samfunnet mot uønskede hendelser.


Utdrag fra noen punkter;

Kompetansekrav

Hundelovens krav om at hundeholderen skal ha nødvendig kompetanse om hundens adferd, skal bidra til å forebygge uheldige situasjoner eller skader.

Hundeholderens kompetanse må være tilpasset det hundeholdet vedkommende faktisk har.

Ved en uønsket hendelse skal hunden undersøkes av veterinær som skal vurdere om helsemessige forhold ved hunden har medvirket til hendelsen.

Kostnader ved forvaring

Loven åpner for at politiet kan gjøre en skjønnsmessig vurdering av hvor mye av kostnadene hundeholderen skal dekke når en hund tas i forvaring. Dette medfører at klageadgangen p


å avlivningsvedtak nå vil oppleves som mer reell for hundeholderen.

Dette vil særlig ha betydning ved lang saksbehandlingstid av klager på vedtak.

Inngrep mot hund

Reglene for å gripe inn mot hunder som angriper mennesker eller dyr, er i liten grad endret. Men reglene er presisert for å tydeliggjøre når og hvordan nødverge kan utøves. Dette skal gjøre reglene om nødverge mot en angripende hund mer oversiktlige for alle involverte parter.

Båndtvang og virkemiddelbruk

Reglene om båndtvang er videreført, både den nasjonale båndtvangen og adgangen kommunene har til å vedta utvidet båndtvang.

Disse bestemmelsene er viktige, blant annet for å beskytte beitedyr, både husdyr og tamrein.

Videre prosess

Endringene i hundeloven blir endelig vedtatt ved andre gangs behandling i Stortinget.

  • Behandling og innstilling Innstilling avgitt 16.05.2022 Behandlet andre gang i Stortinget 30.05.2022

52 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page